Faculty

Academician of Chinese Acadamy of Engineering

Jiaguang Sun

-------------------------------------------------------------- 

Guest  Professor

 Philip.S.Yu

 -------------------------------------------------------------

Distinguished Visiting  Professors

C. Mohan Michael Irwin Jordan Alexander L. WolfWenfei Fan,

Wenping Wang, Yingxu WangM. Tamer Ozsu, Ion Stoica, Lei Chen

 -------------------------------------------------------------

NSFC Distinguished Young Scholars Program Recipients

Dong Xiang,   Junhai Yong,   Yunhao Liu (on leave),   Jianmin Wang Guiguang Ding

 -------------------------------------------------------------

Visiting  Professor

Kris Singh 

-------------------------------------------------------------
Professors

Jiaguang Sun,   Jianmin Wang,   Zheng Qin,   Ming Gu

Dong Xiang,   Guiming LuoJunhai  Yong,  Xiaojun Ye

Yunhao Liu (on leave),   Ping Luo,   Li Zhang  

------------------------------------------------------------

Associate Professors

Qiang Liu,  Chunping Li,   Lin Liu, Hui Zhang,   Li Chen

Guiguang Ding Chaokun Wang,   Bin Wang Shixia Liu

Yushen Liu, Fei He, Lijie Wen, Zibin Zhao, Yangdong Deng

Zheng Yang, Yuan He, Yingbo Liu, Yue Gao, Shaoxu Song

Hehua Zhang, Hai Wan, Jiliang Wang, Feng Xu, Zhenhua Li

Mingsheng Long, Min Zhou, Yu Jiang

------------------------------------------------------------
Assistant Professors

Tao Jin, Qiang Ma, Zhichao Cao,Xin Miao,Xuan Ding, Xiangdong Huang

-----------------------------------------------------------